Vásárlói tájékoztató az E-hulladékokról

Kedves Vásárlóink!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (e-hulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható! Erre figyelmeztet a termékeken, vagy a használati útmutatóban, illetve az egyéb tájékoztató anyagokon feltüntetett alábbi jelölés is:

 

Az általunk forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést kérésre átvesszük Öntől telephelyünkön, a Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatt. Az átvétel díjmentes.

A következő tájékoztató anyagunkban megismerheti a használt, vagy hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések kezelésével, átvételével kapcsolatos tudnivalókat, továbbá részletezzük a Corwell Kft., mint forgalmazó által vállalt kötelezettségeket a vonatkozó hulladékgazdálkodási szabályozással összhangban.

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e-hulladék?

Elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is.

E-hulladék esetében ide tartoznak az általunk is forgalmazott irodai elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök, nyomtatók, információs berendezések is. Lehet ez akár még működő, de már nem használt berendezés, vagy működésképtelen eszköz is.

2. Miért veszélyes az e-hulladék?

Az elektronikai berendezések tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek kommunális hulladékként való kezelés során komoly problémákat okozhatnak. Bár a legújabb berendezések a jogi szabályozások, és a technikai fejlődés következtében számottevően kevesebb veszélyes anyagot tartalmaznak, fontos, hogy ne tegyük őket a kukába, az utcára vagy a természetbe! A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható. Környezettudatás vásárlóként gondoljunk itt az elkerülhető környezeti terhelés mellett arra is, hogy az e-hulladék újrahasznosítható összetevőket is tartalmaz.

Elemek és akkumulátorok: elektromos berendezéseink tartalmazhatnak Li-Ion, Ni-Mh, Ni-Cd elemeket és akkumulátorokat is. Az elemek és akkumulátorok pontos típusa az elektromos és elektronikus berendezés csomagolásán és/vagy használati utasításában található meg.

Az elhasznált akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért ezek elkülönített gyűjtésére is fontos odafigyelnünk. A Corwell Kft. telephelyén (Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatt) megtalálható egy speciális, az elem és akkumulátorok számára kihelyezett gyűjtőedény. Kérjük, az ilyen jellegű hulladékokat ne dobja a szemétbe, hozza be hozzánk, átvesszük Öntől!

Lomtalanítás: Sajnos sokan nem tudják, hogy lomtalanításkor nem szabad kitenni az utcára az elektromos berendezéseket. Ezek a veszélyes hulladékok, így szakszerű, környezetbarát bontást igényelnek!

Hulladékudvarok: Általános szabály, hogy a települési hulladékudvarokban leadhatók az e-hulladékok. A legközelebbi hulladékudvarról a helyi közterület-fenntartó vállalat vagy az önkormányzat honlapján tájékozódhatnak.

3. Hol tud tájékozódni a vásárolt termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókról, konkrét veszélyekről?

Az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ezért az emberi egészség és a környezet tisztaságának megóvása érdekében a berendezések használata során a használati utasításban található előírásokat maximálisan be kell tartani!

A gyártók a használati útmutatójukban, termékismertetőben, vagy az azokban hivatkozott internetes címen kötelesek megadni minden elektromos, elektronikus berendezésükre vonatkozóan, az adott eszköz kezelésével kapcsolatban szükséges tudnivalókat, továbbá a jogszabályok által előírt egyéb információkat.

A gyártói tájékoztatási kötelezettségekről a 6. pontban találhat további részleteket.

4. Ha már nincs szüksége a régi elektromos berendezéseire, mit tehet?

A környezetvédelmi jogszabályok előírásai alapján vásárlóink, ill. a hulladékbirtokosok számára biztosítjuk, hogy az általunk forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéstől (e-hulladéktól) térítésmentesen válhassanak meg a Corwell Kft. a Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatt található telephelyén, nyitvatartási időben (munkanapokon 8-17 óráig).

A kereskedők ezen visszavételi kötelezettsége már 2004. október 8-a óta él; vagyis a kereskedő köteles ingyenesen visszavenni új készülék eladásakor a vásárló által felajánlott, az új készülékkel azonos használati célú régi berendezést. Mindezt ráadásul ingyenesen, tehát pénzt a visszavételért nem kérhet.

A Corwell Kft. az általa forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével, visszavételével, gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget viseli és erre garanciát vállal.

5. Megtagadható-e a felajánlott e-hulladék átvétele?

Corwell Kft. a használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

6. Milyen további tájékoztatási kötelezettségei vannak a termékek gyártóinak?

6.1. A gyártó köteles megadni minden az adott termékkel kapcsolatos előírt tájékoztatást, minden elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó használati útmutatóban, termékismertetőben, vagy azokban elhelyezni azt az internetes címet, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető.

6.2. Továbbá a gyártó köteles minden érintett termék hirdetését biztosító gyártói nyomtatott szórólapon, reklámújságban, továbbá katalógusban elérhetővé tenni annak az internetes címnek a pontos megjelölését, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető.

6.3. A gyártók kötelesek a visszavételi, átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségéről a fogyasztót, a forgalmazót és a hulladékbirtokost tájékoztatni.

6.4. A gyártó gondoskodik arról, hogy a 2005. augusztus 13. napját követően gyártott elektromos, elektronikus berendezésen vagy – ha azon a termék mérete vagy rendeltetése miatt nem lehetséges – a termék csomagolásán, a használati útmutatóban vagy a garanciajegyen jól láthatóan, felismerhetően, olvashatóan és letörölhetetlen módon feltünteti a következőket:

a. a gyártó azonosításra alkalmas megjelölését, valamint

b. a forgalomba hozatal időpontját

c. megjelöli az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket a következő ábrával:http://picscdn.redblue.de/doi/msh-pixelboxx-1980429835/feecms_x_x_x

6.5. A gyártó a fogyasztókat, vásárlókat magyar nyelven köteles tájékoztatni, hogy

a. az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik;

b. az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne;

c. a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;

d. a fenti ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;

e. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus berendezésből biztonságosan;

f. a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;

g. tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint

h. a fenti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseli, és erre garanciát vállal. A gyártó az új elektromos, elektronikus berendezés értékesítésekor a gyűjtéssel, a szállítással és a kezeléssel kapcsolatban felmerülő becsült költségeiről a fogyasztókat a számlán, a terméken, illetve annak csomagolásán tájékoztathatja. Ebben az esetben a ténylegesen felmerülő költségek nem haladhatják meg a tájékoztatás szerinti becsült költségeket.

6.6. A gyártó az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalát követő 1 éven belül az Európai Unió területén első alkalommal forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés valamennyi típusát illetően az újrahasználatra, az újrahasználatra előkészítésre és a kezelésre vonatkozó ingyenes tájékoztatást mindenki számára hozzáférhetővé teszi. A tájékoztatást különösen kézikönyvekben, valamint az elektronikus hírközlés szolgáltatásain keresztül kell biztosítani. A tájékoztatásnak legalább a következőkre kell kiterjednie:

a. az elektromos, elektronikus berendezésben található különböző alkatrészek és anyagok meghatározására, ideértve a berendezés működése szempontjából nem jelentős tartó és hordozó alkatrészeket is;

b. az elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok és keverékek meghatározására; valamint

c. arra, hogy a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és meghatározott anyagot, alkatrészt, tartozékot, összetevőt el kell távolítani.

Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó tájékoztató információk az egyes áruk csomagolásán, illetve a használati útmutatókban találhatók.

A Corwell Kft. környezetbarát megoldásairól, hulladékgazdálkodási politikájáról további információkat a +36 1 889 9000 telefonszámon, vagy a www.corwell.hu weboldalon keresztül szerezhet.

Ez a böngésző már
nem támogatott.
Ön az Internet Explorer egy korábbi, elavult verzióját használja. Az oldal megtekintéséhez kérjük, töltse le valamelyik korszerű böngészőt az alábbiak közül. Megértését köszönjük!
Google Chrome

A legnépszerűbb böngésző.

Letöltés
Mozilla Firefox

Gyors és biztonságos.

Letöltés
Microsoft Edge

Az Internet Explorer utódja.

Letöltés
Értem, tovább megyek